Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.11.2011 09:26 - Кому не е изгодно електронното гласуване?
Автор: boristodorov56 Категория: Политика   
Прочетен: 4841 Коментари: 20 Гласове:
15

Последна промяна: 15.11.2011 09:32

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

          Проектозакон за Електронно гласуване

Това е текста на Проектозаконa за Електронно гласуване, подготвен от проф. Михаил Константинов още през 2004 г. обхваща гласуването по Интернет и телефон.
Той отлежава вече в трето Народно Събрание и е внасян за разглеждане на два пъти от народните депутати Асен Агов и Иван Костов.

Ето и текста на проектозакона:Общи положения

Чл. 1. Този закон урежда електронното гласуване при произвеждане на избори и референдуми.

Чл. 2. (1) Право да гласуват електронно имат:

1. българските граждани, които са навършили 18 години към датата на изборите, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание “лишаване от свобода”;
2. гражданите на държавите членки на Европейския съюз, които по силата на закон могат да гласуват на съответния вид избор или референдум.

(2) За да могат да гласуват електронно, избирателите подават заявление и декларация по този закон.

Чл. 3. (1) Електронното гласуване е равностойно и се произвежда съвместно с гласуването с хартиени бюлетини на основата на всеобщо, свободно, равно, тайно и пряко избирателно право.

(2) За електронното гласуване са задължителни общите изисквания, които се отнасят до гласуването с хартиени бюлетини.

Чл. 4. Гражданите гласуват по избор или само електронно, или само с хартиени бюлетини.

Чл. 5. Държавната и изборната администрация провеждат разяснителни действия по електронното гласуване в националните медии и чрез електронното правителство.

Чл. 6. Електронното гласуване и обработката на данните от гласуването се следят и контролират от Централната избирателна комисия, районните избирателни комисии и специализираните органи на държавната администрация.

Чл. 7. Разходите за подготовка и осъществяване на електронното гласуване са за сметка на държавния бюджет.

Избирателни райони и избирателни комисии

Чл. 8. (1) За целите на електронното гласуване при избори се използват избирателните райони, определени съответно в Закона за избиране на народни представители, Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката и Закона за допитване до народа.

(2) За целите на електронното гласуване при национални референдуми се използват избирателните райони, определени в Закона за избиране на народни представители.

(3) Гласът на всеки избирател по чл. 2, ал. 1, т. 1 се отчита в избирателния район по постоянния му адрес.

(4) Гласът на всеки избирател по чл. 2, ал. 1, т. 2 се отчита в избирателния район по посочения от него адрес на пребиваване в Република България.

Чл. 9. (1) Електронното гласуване се произвежда под контрола и методическото ръководство на Централната избирателна комисия и на районните избирателни комисии, назначени съответно по законите по чл. 8, ал. 1 и 2.

(2) Централната избирателна комисия издава и обнародва в Държавен вестник и в електронния си сайт методически указания за електронно гласуване не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Указанията се изпращат на районните избирателни комисии и областните администрации и се публикуват в електронните сайтове по чл. 15, ал. 1 и чл. 19, ал. 1.

Чл. 10. (1) Към Министерския съвет се създава специализиран орган за техническо осигуряване и текущ технически контрол на електронното гласуване.

(2) При изпълнение на служебните си задължения членовете на специализирания орган по ал. 1 са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

Електронно гласуване

Чл. 11. (1) Електронното гласуване се осъществява с помощта на електронни средства за комуникация и обработка на информация, включени в специална техническа система.

(2) Техническата система се проектира, осъществява и поддържа по начин, който:

* осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за електронно гласуване, включително улеснен достъп за избирателите със специфични физически потребности;
* предлага на избирателите “он-лайн” инструкции за необходимите действия при осъществяване на електронното гласуване;
* осигурява непрекъсната служебна връзка с регистъра за електронно гласуване;
* гарантира, че само притежаващите активно избирателно право и надлежно регистрирани избиратели могат да гласуват;
* гарантира, че гласуващите дистанционно избиратели няма да имат допълнителни разходи извън обичайните разходи за комуникация по интернет или цифров телефон;
* осигурява надеждна и бърза идентификация на самоличността на избирателите;
* осигурява еднаква по обем и качество информация за всеки от участващите в изборите политически субекти, съответно за поставените на референдум решения;
* гарантира тайната на гласуването и съответно на свободното волеизявление на избирателите;
* предотвратява купуването и манипулирането на гласове, както и всяко друго нерегламентирано влияние върху изборния процес;
* предлага в ясна и различима форма възможностите за гласуване за различните политически субекти при политически избори, или за различните решения при референдуми;
* осигурява възможност за лесна навигация на потребителския софтуер и на електронните бюлетини в частност;
* не изисква от избирателя специални умения извън онези, необходими за използване на интернет или цифров телефон;
* позволява използване на стандартни браузери при гласуване чрез интернет терминали;
* осигурява възможност за електронно подаване на гласа за не повече от три минути;
* гарантира, че всеки избирател подава само един глас за всеки вид избор, и че всеки глас се съхранява и преброява точно един път;
* съответства на най-висок клас стандарти за качество и устойчивост на използваните апаратни и програмни средства;
* осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки;
* в случай на прекъсване на изборния процес поради възникване на непреодолими външни пречки съхранява данните от гласуването и позволява продължаването му след отстраняване на пречките;
* позволява обобщаване на резултатите и изпращането им в електронен вид на районните избирателни комисии и на Централната избирателна комисия веднага след приключване на гласуването;
* осигурява цялост и секретност на прехвърляната информация чрез криптиране на данните и защита на комуникационните връзки;
* поддържа електронен дневник на изборния процес с отбелязване на всички възникнали особености и отклонения от предвидения режим;
* гарантира лесна поддръжка на апаратните средства и бързо отстраняване на възникнали технически неизправности;
* позволява наблюдение на изборния процес от независими упълномощени органи;
* позволява одит и проверка от страна на упълномощени органи;
* позволява повторното й използване в срок от една седмица след изборния ден.

Чл. 12. (1) Избирателите имат право да гласуват електронно само на избори за:

* народни представители в Обикновено или Велико народно събрание;
* членове на Европейския парламент от Република България;
* президент и вицепрезидент на републиката.

(2) Когато това е предвиденно в решението на Народното събрание за произвеждане на референдум, избирателите могат да направят своя избор и чрез електронно гласуване.

Чл. 13. Избирателите могат да гласуват електронно по един от следните начини:

1. в контролирана изборна среда чрез специализирани устройства в избирателните секции;
2. дистанционно в неконтролирана изборна среда чрез интернет терминали или цифрови телефони.

Чл. 14. (1) Когато в избирателната секция е предвидена възможност за електронно гласуване с помощта на специализирано устройство по чл. 13, т. 1, там трябва да се осигури и възможност за гласуване с хартиени бюлетини.

(2) При гласуване по чл. 13, т. 1, избирателят прави своя избор чрез електронна бюлетина, реализирана върху визуален, аудио или тактилен терминал.

(3) Електронната бюлетина по ал. 2 предоставя възможност да не се избере политически субект, участващ в изборите.

Чл. 15. (1) Не по-късно от седем дни след насрочване на датата на изборите, изборната администрация открива електронен интерактивен сайт за:

* регистрация на избирателите, желаещи да гласуват електронно;
* предоставяне на информация във връзка с изборите.

(2) Сайтът по ал. 1 се поддържа не по-малко от един месец след официалното обявяване на изборните резултати.

(3) Избирателите, желаещи да гласуват дистанционно, заявяват това в сайта по ал. 1 не по-късно от 30 дни преди датата на изборите, като посочват пълно име, единен граждански номер, пощенски адрес за кореспонденция, електронен адрес и телефонен номер за връзка, както и други адреси за комуникация.

(4) Избирателите по ал. 3 декларират, че ще гласуват само дистанционно и са известени, че няма да могат да гласуват в избирателни секции.

(5) Информацията по ал. 3 се обработва и съхранява съобразно със Закона за защита на личните данни.

(6) В избирателните списъци в полето за подпис на избирателите по ал. 3 служебно се отпечатва текстът „заявено дистанционно гласуване”, или съкратено “ЗДГ”. Тези избиратели не могат да гласуват в избирателни секции.

Чл. 16. (1) След получаване на заявка по чл. 15, ал. 3 изборната администрация проверява дали заявителят притежава активно избирателно право съгласно информацията в масивите на базата данни на Главна дирекция ГРАО към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Изборната администрация може да поиска от заявителя допълнителна информация чрез посочените от него средства за връзка.

(3) Когато се установи, че заявителят притежава активно избирателно право, изборната администрация му издава пароли за дистанционно гласуване. Паролите се изпращат с препоръчано писмо на пощенския адрес, посочен от заявителя, не по-късно от 20 дни преди изборния ден.

(4) Незабавно след изпращане на паролите по ал. 3 изборната администрация уведомява за това заявителя чрез електронния му адрес, по телефон, по факс или по друг посочен от него начин.

Чл. 17. (1) Избирателите по чл. 15, ал. 3 имат право да се откажат от електронно гласуване.

(2) Избирателите заявяват отказ от електронно гласуване чрез сайта по чл. 15, ал. 1 като удостоверят самоличността си с единния си граждански номер и с получените по чл. 15, ал. 3 пароли не по-късно от 12 дни преди изборния ден.

(3) Избирателите по ал. 1 въстановяват правото си да гласуват в избирателната секция по постоянния си адрес, като текстът по чл. 15, ал. 6 се заличава служебно.

Чл. 18. (1) Изборната администрация създава и поддържа регистър на заявилите желание за електронно гласуване избиратели.

(2) В регистъра по ал. 1 се отбелязват гласувалите избиратели.

Чл. 19. (1) Изборната администрация открива и поддържа в интернет специален електронен сайт за гласуване чрез интернет терминали.

(2) Сайтът по ал. 1 предлага информация за необходимите действия при този вид гласуване.

(3) Сайтът по ал. 1 предлага еднаква по форма балансирана информация за участващите в изборите политически субекти или за възможните решения при референдуми.

(4) Сайтът по ал. 1 се поддържа в период с продължителност от 72 часа, който изтича в 20:00 часа в изборния ден на територията на страната.

Чл. 20. Дистанционното гласуване по член 19 включва следните етапи:

1. избирателят влиза в електронния адрес на сайта;
2. избирателят въвежда единния си граждански номер като потребителско име и използва паролите по чл. 16, ал. 3;
3. в случай на три неуспешни опита за идентификация достъпът до системата за този потребител се прекратява за един час, като прекратяването не се отнася за съответния IP адрес;
4. след успешна идентификация по т. 2 избирателят получава електронна бюлетина, която съдържа същите варианти за гласуване и е проектирана по същия начин, както хартиената бюлетина, като е предвидена възможност да не се гласува за нито един от участващите в изборите политически субекти;
5. след като избирателят направи своя избор, системата изисква потвърждаване на избора;
6. избирателят може еднократно да промени избора си, като след промяната се изисква потвърждаване на новия избор;
7. след потвърждаване на избора по т. 4 или т. 5 гласът на избирателя се записва и съхранява в електронна избирателна кутия;
8. след записване на гласа в кутията по т. 7 избирателят получава съобщение за приключване на процедурата по гласуването;
9. след приключване на гласуването информацията за направения избор изчезва от терминала и става недостъпна за следващи потребители на този терминал; заличава се и информацията за самоличността на избирателя и за използваните от него потребителско име и пароли.

Чл. 21. (1) След извършване на дейностите по чл. 20 електронният глас се съхранява в електронната избирателна кутия.

(2) Съхраняваните в електронната избирателна кутия гласове не съдържат информация, която да позволява разкриване на самоличността на избирателя.

Чл. 22. (1) Незабавно след закриване на сайта за дистанционно гласуване данните от гласуването се обобщават по избирателни райони и се изпращат в електронен вид, подписани с електронен подпис, на районните избирателни комисии и на Централната избирателна комисия.

(2) Електронните гласове, включително гласовете от чужбина, се изпращат в районната избирателна комисия по постоянния адрес на избирателите.

Чл. 23. (1) Гражданите могат да гласуват дистанционно и с помощта на цифрови телефони, както и с използване на системите за къси съобщения SMS.

(2) За гласуване по ал. 1 изборната администрация поддържа многоканални телефонни постове чрез лицензираните телефонни цифрови мобилни и кабелни оператори в страната.

(3) Телефонните постове по ал. 2 се поддържат в период с продължителност от 72 часа, който изтича в 20:00 часа в изборния ден на територията на страната.

Чл. 24. Дистанционното гласуване по чл. 23 включва следните етапи:

1. избирателят набира номера на телефонния пост;

1. избирателят въвежда единния си граждански номер като потребителско име и използва паролите по чл. 16, ал. 3;

1. в случай на три неуспешни опита за идентификация достъпът до системата за този потребител се прекратява за един час; като прекратяването не се отнася за съответния телефон;
2. след успешна идентификация по т. 2 избирателят получава информация за кодовете (номерата) на участващите в изборите политически субекти, съответно за решенията при референдум, както и за възможността да не избере който и да е от тях;
3. след като избирателят направи своя избор чрез кода по т. 4 системата изисква потвърждаване на избора;
4. избирателят може еднократно да промени избора си, като след промяната се изисква потвърждаване;
5. след потвърждаване на избора гласът на избирателя се записва и съхранява в електронна избирателна кутия и избирателят получава съобщение за приключване на процедурата по гласуване;
6. след приключване на гласуването информацията за направения избор става недостъпна за следващи потребители на този телефон; става недостъпна и информацията за самоличността на избирателя и за използваните от него потребителско име и пароли.

Чл. 25. (1) След закриване на постовете за дистанционно гласуване по чл. 23, ал. 2 данните се обобщават по избирателни райони и се изпращат в електронен вид, подписани с електронен подпис, на районните избирателни комисии и на Централната избирателна комисия.

(2) Електронните гласове, включително гласовете от чужбина, се изпращат в районната избирателна комисия по постоянния адрес на избирателите.

Обработка на данните в избирателните комисии

Чл. 26. (1) Данните от електронното гласуване се отразяват в протокол на районната избирателна комисия по партии, коалиции и кандидати, съответно по решения на референдум, като се посочва и броят на избирателите, които не са направили избор.

(2) Резултатите от гласуването по избирателни райони и общо за страната се получават като се обединят данните от гласуването с хартиени бюлетини и данните от електронното гласуване.

(3) Незабавно след подписване на протокола по ал. 1 районната избирателна комисия го изпраща в Централната избирателна комисия в електронен вид, подписан с електронен подпис.

(4) Районните избирателни комисии изпращат в Централната избирателна комисия всички изборни книжа не по-късно от 12 часа след подписване на протокола.

Чл. 27. (1) Текущи данни и предварителни резултати от електронното гласуване и от гласуването с хартиени бюлетини се публикуват в сайта на Централната избирателна комисия веднага след обобщаването им по райони.

(2) Данни от електронното гласуване по партии, коалиции и кандидати, съответно по решения на референдум, не се съобщават до 20:00 часа в изборния ден.

(3) Централната избирателна комисия може да съобщава данни за броя на избирателите, гласуващи електронно, и преди срока по ал. 2.

Чл. 28. Окончателните резултати от гласуването се публикуват:

* незабавно след обявяването им – в сайта по чл. 15, ал. 1, в сайта на Централната избирателна комисия, както и в други сайтове на електронното правителство;
* не по-късно от 30 дни след обявяването им – в Бюлетин на Централната избирателна комсиия и на технически носител.

Административно-наказателни разпоредби

Чл. 29. При нарушаване на този закон се прилагат административно-наказателните разпоредби на Закона за избиране на народни представители, Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, Закона за защита на личните данни и Наказателно-процесуалния кодекс.

Заключителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

* “активно избирателно право” е правото по чл. 2, ал. 1;
* “всеобщо избирателно право” е правото на всеки избирател по чл. 2, ал. 1 да гласува по избран от него и разрешен от закона начин;
* “дистанционно гласуване”, или “гласуване в неконтролирана среда”, е електронно гласуване чрез интернет терминали или цифрови телефони извън избирателните секции;
* “електронна бюлетина” е електронен модел върху визуален, аудио или тактилен терминал на бюлетината за гласуване, съдържащ възможностите за избор при хартиената бюлетина, както и допълнителна възможност да не се гласува за който и да е от участващите в изборите политически субекти;
* “електронно гласуване” е гласуване, при което на определен етап от подаването на гласа избирателят използва електронно устройство;
* “електронен глас” е защитен и анонимизиран избор на избирателя при електронното гласуване; гласът е действителен когато изборът е за участващ в изборите политически субект, и недействителен когато е избрана възможността да не се гласува за който и да е от политическите субекти;
* “електронна избирателна кутия” е електронно средство за съхраняване на електронните гласове;
* “избиратели” са гражданите по чл. 2, ал. 1;
* “изборна администрация” е съвкупността от специализираните държавни органи, участващи при подготовката и произвеждането на изборите, Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии;
* “интернет терминали” са устройства за включване в интернет като персонални компютри, работни станции и други; терминалите могат да бъдат от визуален, аудио или тактилен вид;
* “недистанционно гласуване”, или “гласуване в контролирана среда”, е електронно гласуване чрез специализирани устройства в избирателните секции и под контрола на секционните избирателни комисии;
* “парола” е индивидуален цифров код за достъп и за идентификация при дистанционно електронно гласуване;
* “политически субекти” са допуснатите до участие в изборите партии, коалиции и кандидати, за които избирателят може да подаде своя глас;
* “пряко избирателно право” е правото да се гласува непосредствено за органи на законодателната и изпълнителната власти;
* “равно избирателно право” е правото на: а) равенство на гласа на избирателя на гласа на всеки друг избирател; б) равноправен достъп до системата за електронно гласуване на желаещите да гласуват електронно избиратели, а не непременно на всички избиратели;
* “свободно избирателно право” е правото на избирателя да гласува по избран от него начин, включително и електронно, без каквато и да е дискриминация; същевременно “свободно” не означава “без всякакви разходи”;
* “специализирани органи на държавната администрация” са органът по чл. 10, ал. 1 и Главна дирекция ГРАО към Министерството на териториалното развитие и благоустройството;
* “тайно избирателно право” е правото на избирателя да гласува без да бъде установена връзка между самоличността му и съдържанието на подадения от него глас с цел да се гарантира неговото свободно волеизявление.                                   МОТИВИ

1. Електронното гласуване има за цел да разшири значително гражданското участие в изборите чрез привличане на:

* избиратели със специфични физически потребности или заболявания, както и възрастни избиратели, за които отиването до избирателните секции представлява проблем, или дори е невъзможно;
* живеещите в чужбина избиратели, както и избирателите у нас, които в изборния ден се намират извън населеното място по постоянния си адрес;
* младите избиратели, за които електронната среда е естествена, и които често не гласуват по традиционния начин с хартиени бюлетини;
* всички избиратели, използващи съвременни комуникационни и информационни технологии за делови и битови цели.

2. Повишената чрез електронно гласуване избирателна активност е от важно значение за привличане и приобщаване на гражданското общество в управлението, както и за повишаване на доверието към избраните органи и взетите на референдуми решения. По предварителни оценки за България привлечените по този начин допълнителни гласове могат да достигнат половин милион.

3. Електронното гласуване е поне толкова сигурно и надеждно, колкото е гласуването с хартиени бюлетини по отношение на процедурите по гласуването. Дистанционното електронно гласуване е не по-малко надеждно от широко прилаганото по света дистанционно гласуване по пощата.

4. Стандартите и изискванията към системата за електронно гласуване са както и към системите за електронно банкиране. Щом можем да поверим парите си на такъв вид банкиране, защо да не поверим гласа си на система със същите стандарти за сигурност?

5. Преброяването на гласовете и обобщаването на данните при електронното гласуване са значително по-надеждни в сравнение с аналогичните операции при гласуване с хартиени бюлетини. Гаранция за твърденията по тази и по предходната точка са високите технически изисквания към апаратните и програмни компоненти на системата за електронно гласуване, специфицирани в чл. 11, ал. 2 и съгласувани със съществуващите законови, операционни и технически стандарти на Съвета на Европа в тази област.

6. Електронното гласуване отговаря на нуждите и изискванията на съвременното информационно и комуникационно общество и неговото внедряване и използване представлява обективна необходимост.

7. Разходите за подаване и обработка на един глас при електронно гласуване в момента са съизмерими с тези при гласуването с хартиени бюлетини (по данни от пилотни проекти в Ирландия, Англия и Швейцария). В перспектива и с разширяване на обхвата на електронното гласуване относителните разходи за електронно гласуване ще паднат под тези за гласуване с хартиени бюлетини.

8. Електронното гласуване все повече се прилага в Европа и по света, и в бъдеще ще преобладава над гласуването с хартиени бюлетини. В Холандия над 95 на сто от избирателите гласуват електронно в контролирана среда. В Латвия всички избиратели имат достъп до електронно гласуване чрез банкови смарт карти. Електронно се гласува на избори и референдуми в някои кантони на Швейцария. Електронно гласуване е въведено в Англия, Ирландия, Франция, Швеция, Германия, Испания и САЩ. Електронно гласуват в Мексико, Бразилия и Индия.

9. На среща на Комитета на министрите на външните работи на държавите членки на Съвета на Европа през 2003 г. беше приет документ, установяващ стандарти и препоръки за електронно гласуване. В документа се отчете необходимостта от все по-широко използване на информационните и комуникационни технологии в изборните процеси, включително и за електронно гласуване. На нова среща на Комитета през м. септември 2004 г. се прие и подписа окончателен документ, според който електронното гласуване ще стане неотменна и важна част от европейската изборна практика. В течение на следващите две години държавите членки на СЕ ще трябва да обърнат особено внимание на електронното гласуване и в частност на привеждането му в съответствие с приетите в упоменатия документ норми и стандарти. В този смисъл става въпрос не дали, а кога в България ще се въведе електронно гласуване. Очевидни са предимствата, ако започнем подготовката за този процес сега.

10. Вариант на този законопроект беше внесен в 39 и 40-то Народно събрание от народните представители Иван Костов и Асен Агов. В даден момент през 2004 г. България беше първата държава в Европа с разработен законопроект на тази тема. За съжаление повече от четири години оттогава движение по този въпрос няма.АНАЛИЗ НА КОНТРА АРГУМЕНТИТЕ

1. Аргументът, че електронното гласуване е трудно или даже недостъпно за слабограмотните и някои от възрастните избиратели, е несъстоятелен поради следните причини:

* електронното гласуване не изключва гласуването с хартиени бюлетини, а се провежда паралелно с него;
* опитът в някои страни с проблем по отношение на грамотността (например Индия) показва, че слабограмотните избиратели гласуват много по-лесно с тактилни терминали и други машини за гласуване, отколкото с хартиени бюлетини.

2. Аргументът, че електронното гласуване разширява пропастта между добре образованите и слабо образованите граждани и така дискриминира последните, също е несъстоятелен. Действително, тази пропаст съществува и следва в перспектива да се редуцира и даже елиминира, но това трябва да става не чрез ограничаване на достъпа до съвременни комуникационни и информационни технологии, а чрез разширяване на този достъп.

3. Аргументът, че при електронното гласуване има опасност от контролирано купуване на гласове и изобщо от засилване на неполитическия вот, заслужава внимание. Съответното явление е познато на Запад под формата на “family voting”. Изобщо, купуването на гласове е порок на изборната практика от времената на Римската република до днес, срещу който следва да се вземат законодателни и просветни мерки. Но не е оправдано да изхвърлим бебето заедно с мръсната вода.

4. Аргументът, че електронното гласуване е твърде скъпо, е несъстоятелен. Разходите за подаване и обработка на един електронен глас са по-големи от тези за един глас при гласуване с хартиени бюлетини само при малки пилотни проекти, когато в разходите се включва съществено и цената за разработка на системата. При по-голям дял на електронното гласуване разходите се изравняват, а с по-нататъшното увеличаване на този дял разходите за електронно гласуване падат под тези за гласуване с хартиени бюлетини.Гласувай:
151. анонимен - Почитателите на сините преди дв...
15.11.2011 10:33
Почитателите на сините преди двадесет години днес са леви - но не биха гласували за бившият си враг БСП. Почитателите на БСП днес са десни - те и преди двадесет години бяха десни - но сега се осъзнаха икономически - че са десни, точно затова не биха гласували за вече за БСП - но не биха гласували и за бившият си враг СДС.. Но осъзнатите бивши гласоподаватели на БСП днес биха гласували за ГЕРБ - ЧИСТОТО ДЯСНО.. ... ... Сега трябва да има една лява партия за останалите - дето симпатизираха на СДС - но винаги са били леви - [по ръце и интелект]
цитирай
2. boristodorov56 - Всеки да гласува както си иска - това си е негово право!
15.11.2011 10:46
анонимен написа:
Почитателите на сините преди двадесет години днес са леви - но не биха гласували за бившият си враг БСП. Почитателите на БСП днес са десни - те и преди двадесет години бяха десни - но сега се осъзнаха икономически - че са десни, точно затова не биха гласували за вече за БСП - но не биха гласували и за бившият си враг СДС.. Но осъзнатите бивши гласоподаватели на БСП днес биха гласували за ГЕРБ - ЧИСТОТО ДЯСНО.. ... ... Сега трябва да има една лява партия за останалите - дето симпатизираха на СДС - но винаги са били леви - [по ръце и интелект]Въпросът е каква да бъде технологията за гласуване.

Кому ще пречи електронното гласуване и защо никой от управляващите не го иска?
Какво губи народа от неговата липса?
цитирай
3. анонимен - Хората казваха за него „той е ИСТ...
15.11.2011 10:50
Хората казваха за него „той е ИСТИНСКИ
комунист“. Това
понятие ИСТИНСКИ
комунист се роди и
оформи едновременно
с раждането на Радой- Ралиновата
популярност. Роди се
като пълно отрицание
на понятието ПАРТИЕЦ.
Ако за хората
ПАРТИЕЦЪТ беше същество, което
мислеше единствено
за себе си, чийто живот
се направляваше от
прости инстинкти и
сметки за собствено благополучие, който
вярваше в марксизма
и ленинизма точно
толкова, колкото би
вярвал и в Аллаха,
стига Мохамед да беше на власт, който никога
не беше рискувал
нищо в живота си
заради другите (но
което не му пречеше
да си приписва геройства), който като
характер беше
сервилен, подличък
хамелеон, готов да се
преклони пред всеки
по-силен от него и т.н. — ИСТИНСКИЯТ
комунист беше
нравственото му
отрицание. Това беше
почти заглъхнало ехо
от стари времена за човек, който милее за
бедните, слабите и
онеправданите, за
който истината и
правдата стоят далече
над политическите игри на деня и не са
имагинерни партийни
понятия, а конкретна,
лична отговорност. За
разлика от кирливото
съзнание на ПАРТИЕЦА, ИСТИНСКИЯТ комунист
(в представите на
хората) имаше най-
чувствително високо
съзнание за
отговорност пред собствената си съвест.
Забележете, докато
партиецът се
измъкваше с мнима
отговорност пред
партията или мнимото общество, ИСТИНСКИЯТ
комунист не
признаваше такава
отговорност. Неговата
съвест стоеше
недостижимо по- високо.
цитирай
4. анонимен - ЦРУ нали беше променило изборите в ...
15.11.2011 11:03
ЦРУ нали беше променило изборите в Южен Виетнам.. Заради това и стана войната там. Кой има полза от система боято лесно се фалшифицира - всеки с власт да го направи... А освен това електронното гласуване ще даде възможност и на тези които мразя системата да гласуват все пак - с по-малко усилия - па макар и депресирани от наличието на не избор - но ако е лесно и сигурно - то тогава ще гласуват за Светльо Витков - примерно.. А и при такава система ще гласуват по информираните - по принцип.. Което е лошо за системата.. А и нови политически формирования ще се появят като знаят че купуването на гласове вече няма да е толкова силно.. А и фалшифицирането от изборните власти..
цитирай
5. анонимен - Но когато благосклонността на ...
15.11.2011 11:15
Но
когато
благосклонността на властите се обърна
към мен и
официалните критици
започнаха да ме
превъзнасят, тогава
Радой започна да охладнява към мен.
Замирисах му на
конформизъм. Най-известният и най-резултатният
похват на властите за
справянето с не-
покорници като Радой
беше подкупът. В
последните десет години сме свидетели
на масово купуване на
изявени или
потенциални критици
на режима. Доста
голям е списъкът на хора, които вдигнаха
ръце и се предадоха
пред пищния
държавен поднос,
върху който бяха
поставени титли, лауреатства и
смайващи суми пари.
Може би от отчаяние
пред световните
бъркотии, от липсата
на каквато и да е видима алтернатива,
може би просто от
други съображения,
хора, които бяха
много близо до Радой,
проминаха тихомълком от другата
страна и оставиха
нашия апостол почти
самотник. И ето тук е може би най-възхитителното
качество на Радой
Ралин — неговият
непоклатим
оптимизъм. Много пъти
бяха правени опити на всяко ниво, от първия
човек на страната до
най-амбициозния
местен ръководител,
да го купят. Радой би
могъл да бъде три пъти герой на
социалистическия труд
и свръхнароден
деятел на
литературата плюс
безчет други награди. Но на всяко подобно
предложение той
отговаряше с остра
епиграма. На
последния опит той
отговори с „недупкоспособните
думи“ — една от най-
остроумните прояви на
неговия голям талант,
и с прословутото
интервю във в. „Народна младеж“,
което подлуди
пазителите на
сигурността. И така човекът със странната брада, който
изпитва панически
страх да не хване
хрема и чиято първа
работа е, когато влезе
в някаква стая, да затвори всички
прозорци, за да не
духа, се оказа най-
феноменално смелият
и неподкупен дух,
който днешна България познава.
Никакви поощрения
нито от Запад, нито от
Изток, никакви чужди
кореспонденти, които
да бдят за неговата сигурност, никакви
дипломатически
застъпвания, нито пък
специално изразено
чувство на
благодарност и симпатии от
задгранични
интелектуалци. И
тъкмо затова за мен
Радой Ралин е
уникално явление в цяла Източна Европа и
може би една от най-
гордите прояви на
истинския български
дух.
цитирай
6. анонимен - Нямам никакво доверие на електр...
15.11.2011 13:11
Нямам никакво доверие на електрониката и софтуерите. Сега плащат на цигански лидери и членове на комисии, а тогава ще се плати само на един грамотен компютърджия за подмяна на вота. Стига скъпо струващи експерименти, на дневен ред е дилемата дали ще ни има или не.
цитирай
7. boristodorov56 - Мислиш ли, че е толкова лесно?
15.11.2011 14:40
анонимен написа:
Нямам никакво доверие на електрониката и софтуерите. Сега плащат на цигански лидери и членове на комисии, а тогава ще се плати само на един грамотен компютърджия за подмяна на вота. Стига скъпо струващи експерименти, на дневен ред е дилемата дали ще ни има или не.


Освен това не е по-скъпо и си върви със стандартния начин на гласуване.
цитирай
8. анонимен - Молба
15.11.2011 14:47
700 000 МЪРТВИ ДУШИ…, ЩЕ СПЕЧЕЛЯТ ВСИЧКИ ИЗБОРИ…!!!

Тотю Младенов обясни какво предвижда бюджетът за Държавното обществено осигуряване (ДОО):
– брой осигурени лица – 2 765 158;
– брой на безработните с право на обезщетение за безработица – 116 314 души;
– средногодишен брой пенсионери – 2 195 220.
- младежите до 18 години са кръгло - 1 000 000.
Около…: - 6 000 000 души…
Знаем, че При преброяването бяхме 7 200 000…

КАКВО ИЗЛИЗА…:
1. Избирателите за кмет и общински съветници ТРАБВА ДА СА МАКСИМУМ… 6 200 000…
2. Странно - получаващите СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ СА…1 200 000 …?!?!?!
3. Избирателите били цели - 7 000 000 души…, при 7 200 000 живеещи в България…!?!?!

- ВЪПРОСА МИ Е…: - КЪДЕ СЕ КРИЯТ 700 000 ИЗБИРАТЕЛИ, ТА НЕ СЕ ОСИГУРЯВАТ…!?!?!?!?

С ТЕЗИ „МЪРТВИ ДУШИ” – ЗАПИСАНИ В КОМПА НА ЦИК, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЩЕ СЕ„СПЕЧЕЛЯТ” ВСЕКИ ИЗБОР…


цитирай
9. анонимен - Молба
15.11.2011 14:50
Приятели,

- Подигравката да имаме 7,0 милиона избиратели, при 7,2 милиона население е… ПОЗОР…, както и най-честните и независимите държавни служители – прокурорите, при избори да БЕЗДЕЙСТВАТ…!!!

- Изборите трябва да се провеждат по ДАНЪЧЕН АДРЕС, който да е и социално осигурителен (или по „учебен” адрес). Това е изискването за уседналост, което отразява ЛИЧНИЯ ФИНАНСОВ ИНТЕРЕС, на всеки гражданин… Защото…:
- Всички сме свързани с БЮДЖЕТА И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ системи – ДАВАМЕ ИЛИ ВЗЕМАМЕ…, а управниците, които избираме, имат САМО ЕДНА ФУНКЦИЯ…:

- ДА СЪБЕРАТ ПАРИТЕ НИ, ЧРЕЗ ДАНЪЦИ И ДА ГИ ПОХАРЧАТ…!!!

Протоколите от изборите и следващите ги четири бюджета, са петте части на „ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ на България”, който сключваме, ЧРЕЗ ИЗБОРИ, с партийте…
Участници/Страна в този договор, освен партийте, са ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В БЪЛГАРИЯ, независимо дали реално плащат данъци или са временно без работа… Така се изълнява Конституционното изискване за…
– ЕДИНСТВО НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ на българските граждани…!!!

СЛЕДОВАТЕЛНО…:
1. Чрез закона за избори, Председатели на Общинските, Областните комисии, ТРЯБВА да се назначават дейстращи прокурори . районни, Областни, а за ЦИК - Главния Прокурор…!
2. Избирателните списъци да се изготвят от НАП…(а не от МВР)…, по ДАНЪЧЕН АДРЕС…, ЗАЩОТО МЪРТЪВ ДАНЪКОПРАТЕЦ – НЯМА…!
Подоходните данъци се плащат в България, когато човек е живял 6 месеца и 1 ден в България, следователно - Шест(6) месеца ТРЯБВА да е и изискването за уседналост… (сега има хора с по две лични карти и два задгранични паспорта, но плащат данъци само на едно място и то не винаги е в България…)

- Ало-о-о, ДЕПУТАТИТЕ…, КАКВО ЧАКАТЕ…??? ВИДЯ СЕ, ЧЕ ВСИЧКО ДРУГО Е – ЛЪЖА, ИЗМАМА И ОТКРОВЕНО ШАРЛАТАНСТВО…!!!

цитирай
10. liliyanaandreeva - ИЗТОЧНИ ФОРУМИ И МИЖИТУРИ Х...
15.11.2011 18:00
ИЗТОЧНИ ФОРУМИ И МИЖИТУРИ

ХАЙКУ – ЗАЙКУ - БАЙКУ

В прехода ни исторически
чезне нрава ни технически,
криви се куба ни ромбически…

УАНРЮ СУПОЗИТОРИЮ

Премиерът вчера каза:
- Отваряме “Набуко” и Маказа -
ще ни влезе през ориента газа!

ХАЙКУ – ЛЕЛЕ МАЙКУ

Ни Париж, ни Айфелова кула,
наш дом стана вила “Виакула”,
а в морето мътно дебне ни акула…

УАНРЮ ОРАЛНО (ИНТЕСТИНАЛНО)

ДЖАЗта Праста – на хорото
и му стана черно потеклото;

ЦИНдил Пиндил зад стената
с дръпнати очи му е жената;

а ние - заклещените по средата
джвакаме на дядо поп брадата;

ще избягаме далече от Земята –
на Марс,Юпитер или на Луната…
цитирай
11. vencivaleri1951 - Може да не е демократично, но
15.11.2011 20:02
аз съм за задължително гласуване. /Белгия , Гърция/ и да се отнема право на глас на неплащащите данъци поне за местни избори./Франция/ Тогава относителния дял на хората готови да продадът гласът си няма да е толкова съществен в големите общини.
Нямам нищо против електронното гласуване стига да е с добра защита против манипулирането. "Мъртвите" души на практика не играят за резултата на избора. Ние "полумъртвите" сме важни:)))
цитирай
12. liliyanaandreeva - НЕ!
15.11.2011 22:55
Защо задължително? Ако примерно има само фашистка, комунискическа и маоистка партии, то за коя да гласуваме? Тогава ще е задължително да легитимираме, да узаконим и да дадем власт на една от трите мракобесни диктатури! Това не е редно!
цитирай
13. lisa19 - Цитат:
15.11.2011 23:45
"Кому не е изгодно електронното гласуване?"
...
На мен. Не мога точно да обясня защо, но не ми е изгодно. Като уточня отговора ще пиша относно стратегията за неизгодното електронно гласуване.
цитирай
14. martiniki - може би хаосът щеше да е по-малък, щом се преброихме електронно какво ни пречеше и да гласуваме така - който не иска или няма възможност пак да си ходи да пуска
16.11.2011 07:18
изгодно...питах се тази година защо не го приеха в крайна сметка и отговор не ми трябваше(
цитирай
15. анонимен - Пожелавам на всички, на всеки един ...
16.11.2011 08:21
Пожелавам на всички,
на всеки един от вас да
намери своята
причина за
възмущение. Безценна
е подобна нагласа. Когато нещо ви
възмущава, както аз
бях възмутен от
нацизма, тогава
ставате борци, силни и
отдадени на своята кауза. Включвате се в
процеса на историята и
той следва течението
си благодарение на
всеки от вас. А това
течение води към повече
справедливост, към
повече свобода, но не
безконтролната
свобода на лисицата
(Отворено общество – Попър) в
кокошарника.
Правата, очертани от
Всеобщата
декларация през 1948
г., са за всички. Ако срещнете някой, който
не може да се
възползва от тях,
съжалете го,
помогнете му да си ги
извоюва.
цитирай
16. boristodorov56 - Като не ти е изгодно електронното - специално ти можеш да гласуваш мануално!
16.11.2011 08:26
lisa19 написа:
"Кому не е изгодно електронното гласуване?"
...
На мен. Не мога точно да обясня защо, но не ми е изгодно. Като уточня отговора ще пиша относно стратегията за неизгодното електронно гласуване.

цитирай
17. lisa19 - Виж сега,
16.11.2011 10:04
какво ми е изгодно на мен си е моя работа. Който иска електронно, който иска по другия начин. Не можеш да ми налагаш какво да правя. Надявам се бях достатъчно от ясна. Как е при вас Тодоров? При нас пече слънце и е като пролет. Грее та топли чак.
цитирай
18. boristodorov56 - 17. lisa19 - Както искаш гласувай или не гласувай.
16.11.2011 10:49
И при нас грее слънце, на казват, че от това слънце лисиците измират(такава е поговорката, нямам предвид ника ти).
цитирай
19. liliyanaandreeva - РЕКЕТ Е СЕГА ! Рекет е сега! Не ...
16.11.2011 15:03
РЕКЕТ Е СЕГА !

Рекет е сега!
Не пейте роби,
че някоя мълва
ще ви сложи скоби…

Рекет е сега!
Агънца мълчете –
в гъстата мъгла
главите си пазете…

Рекет е сега!
Мълчете като риби –
в лилавата тъма
вилнеят страсти диви…

Рекет е сега!
Чезнете безследно,
че на нашата Луна
опакото и е непрогледно…

Рекет е сега!
В черупките се крийте,
в коралова стена
от акулите и змиите…

Рекет е сега!
Щастието било е сън
няма тука свобода,
не излизайте навън…
цитирай
20. lisa19 - Каквото и да имаш предвид някой ден ша ме няма.
17.11.2011 14:55
Истината е два на един. Другата истина е живота който човек води от деня на раждането до под чимшира. Всеки има свой път и свои приоритети, но колко от нас мислят и за някой друг това вече е въпрос.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: boristodorov56
Категория: Рецепти
Прочетен: 7408203
Постинги: 1534
Коментари: 20146
Гласове: 47578